Poslední volné stavební pozemky v Bělči
k bydlení a/nebo podnikání

Běleč je obec na okraji ChKO Křivoklátsko, v těsném sousedství křivoklátských lesů, lánské obory a zdroje pitné vody, vodní nádrže Klíčavy. Doba jízdy autem do Kladna, Berouna a Prahy je 15-20 minut. V obci jsou dostupné všechny inženýrské sítě: gravitační kanalizace, vodovod, elektřina, plyn. Plná občanská vybavenost je v sousedních Bratronicích (2km), v Bělči je obchod s potravinami, se stavebnimami, obec má vlastní obecní úřad a provozuje mateřskou školu. Hromadnou dopravu zajišťují autobusy směrem na Kladno a Zbečno, s možným přestupem na Prahu a další cíle.


Ve východní části obce připravujeme developerský projekt, v rámci něhož vznikne celkem 7 pozemků pro bydlení a 5 pozemků pro výstavbu podnikatelských objektů.Harmonogram přípravy:

jaro 2021 - léto 2022: zpracování projektové dokumentace, podání žádosti o územní rozhodnutí
léto - zima 2022: vybudování sítí (kanalizace, vodovod, plynovod, elektřina),
výstavba chodníků a asfaltové komunikace
podzim / zima 2022 - dokončení a kolaudace všech staveb
podzim / zima 2022 - možnost stavby rodinných domůPřehled nabízených pozemků a cen:


pozemek: účel *): výměra: cena/m2: cena: stav:
1 SV 1500 m2 ------- ------- rezervováno
2 SV 1500 m2 ------- ------- rezervováno
3 SV 1500 m2 ------- ------- rezervováno
4 SV 1500 m2 ------- ------- rezervováno
5 SV 1500 m2 6.000 Kč 9.000.000 Kč volný
6 SV 1500 m2 6.000 Kč 9.000.000 Kč volný
O SV 1500 m2 ------- ------- rezervováno
A VD 1918 m2 ------- ------- rezervováno
B VD 933 m2 7.502 Kč 6.999.000 Kč volný, cena včetně budovy
C VD 983 m2 5.696 Kč 5.599.000 Kč volný
D VD 1.042 m2 5.757 Kč 5.999.000 Kč volný
E VD 832 m2 5.528 Kč 4.599.000 Kč volný
*) SV = smíšené venkovské bydlení, možno stavět i bytový dům! VD = drobná výroba a služby

Pozemky 1-6 jsou územním plánem určeny pro zástavbu rodinnými domy, rekreačními stavbami, nebo budovami pro hromadné bydlení. Podrobná specifikace viz výtah z územního plánu na stránce dole. Pozemky A-I jsou územním plánem určeny pro zástavbu podnikatelskými objekty pro nerušící výrobu a služby, kdy v každém objektu je přípustný byt majitele, nebo uživatele. Lze tak stavět budovu, připomínající rodinný dům, kdy v přízemí bude např. dílna, garáž, sociální zařízení, kancelář a v patře plnohodnotný byt majitele domu.

volný pozemek je volný, možno jednat o rezervaci
zamluveno zamluveno, zatím neuhrazena rezervační záloha
rezervováno uhrazena rezervační záloha
prodáno pozemek již změnil majitele

Ceny se mohou změnit bez ohlášení, na základě aktuální situace na trhu nemovitostí.
Cenové a platební podmínky, lhůty:


první záloha 10% do 2 týdnů od podepsání SoSB

druhá záloha 10% do 2 týdnů od vydání územního rozhodnutí

doplatek při uzavření kupní smlouvy


Je možné sjednat individuální podmínky. Vyhrazujeme si právo na změnu cen podle situace na trhu (cena je fixována až uhrazením první zálohy po podpisu SoSB)


Cena za pozemek obsahuje:

pozemek o deklarované výměře,
finální cena bude určena podle skutečné výměry podle Územního rozhodnutí (při zachování ceny za metr)

přípojku gravitační kanalizace dovedenou na pozemek

přípojku pitné vody dovedenou na pozemek

přípojku plynu dovedenou do energopilíře na hranici pozemku

přípojku elektřiny 3x25A dovedenou do energopilíře na hranici pozemku

zděný energopilíř

vybudování chodníku ze zámkové dlažby na budoucím pozemku obce

vybudování silnice se živičným (asfaltovým) povrchem
na budoucím pozemku obce, povrch bude pokládán finišérem

sestavení veškerých smluv a písemností, potřebných pro převod vlastnického práva

K ceně nebude připočena žádná provize, poplatky apod., cena je konečná.
K ceně nebude připočtena DPH, prodávající společnost není plátcem DPH.
Územní plán – výřez řešeného území:Územní plán, výtah z textové části platného ÚP:

10.PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - venkovské /SV, SVN/

Hlavní využití:
Hlavním využití je sloučená funkce bydlení, služeb a občanského vybavení.
Přípustné využití:
- pozemky staveb pro rodinné domy;
- pozemky staveb pro bytové domy;
- pozemky staveb pro polyfunkční objekty;
- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci;
- pozemky staveb občanského vybavení;
- pozemky pro sport a rekreační využití;
- pozemky veřejných prostranství, veřejná zeleň;
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
- pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území:
- nerušící služby;
- malá ubytovací zařízení.

Nepřípustné využití:
- jakékoliv jiné využití.

Podmínky prostorového uspořádání:
- min. plocha pozemku: 1 500 m2
- zastavěnost pozemku pro rodinný dům, stavbu pro rodinnou rekreaci:
- max. procento zastavěné plochy nadzemní stavbou 30 %
- max. procento zastavěné a zpevněné plochy 40 %
- min. procento plochy zeleně 60 %
- výškové omezení pro rodinný dům, stavbu pro rodinnou rekreaci:
- max. jedno nadzemní podlaží + podkroví s max. výškou hřebene střechy 10 m nad upraveným terénem;
- zastavěnost pozemku pro bytový dům, polyfunkční objekt a objekt občanského vybavení:
- zastavěnost pozemku:
- max. procento zastavěné plochy nadzemní stavbou 35 %
- max. procento zastavěné a zpevněné plochy 50 %
- min. procento plochy zeleně 50 %
- výškové omezení pro bytový dům, polyfunkční objekt a objekt občanského vybavení:
- max. tři nadzemní podlaží vč. podkroví;
- stání pro osobní automobily: u každého rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci musí být na vlastním pozemku min. 1 stání pro osobní automobil; odstavování vozidel obyvatel bytového domu, polyfunkčního objektu a objektu občanského vybavení musí být realizováno na vlastním nebo vyhrazeném pozemku;


16.PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - drobná a řemeslná výroba /VD, VDN/

Hlavní využití:
Hlavní funkcí území jsou plochy pro malovýrobu, řemeslnou výrobu, výrobní a nevýrobní služby.

Přípustné využití:
- pozemky staveb a zařízení drobné výroby, která nesmí překračovat hygienické normy v oblasti hluku a prašných emisí;
- pozemky staveb podnikatelské činnosti související s hlavním využitím, nesmí negativně ovlivňovat okolní objekty a prostory nad přípustnou míru stanovenou hygienickými limity;
- odstavování vozidel na vyhrazeném, nebo vlastním pozemku mimo veřejná prostranství;
- ochranná zeleň;
- trvalé bydlení správce, nebo majitele účelových staveb;
- související dopravní a technická infrastruktura.

Nepřípustné využití:
- plochy pro bydlení ;
- plochy pro dočasné ubytování (hotely, penziony, ubytovny, motely atd.);
- plochy pro zemědělskou velkovýrobu;
- plochy pro těžkou průmyslovou výrobu všeho druhu (např. hutnictví, strojírenství, chemický průmysl apod.);
- plochy pro výrobu elektrické energie z biomasy;
- plochy pro výrobu elektrické energie z větrné elektrárny;
- plochy pro výrobu elektrické energie ze solárních článků s výjimkou výroby pro vlastní spotřebu;
- plochy pro likvidaci, nakládání, zpracování, skladování odpadů jakékoliv povahy.

Podmínky prostorového uspořádání:
- zastavěnost pozemku:
- max. procento zastavěných a zpevněných ploch 70 %
- min. plocha zeleně 30 %
- výškové omezení:
- max. přípustná výška objektu 10 m
V území je nutné zřídit zatravněné nezpevněné plochy s keřovou i stromovou zelení, která bude chránit okolní území před negativními účinky činností prováděných v tomto území.


kontakt: Ing. Petr Brož, tel. 608 732 900 petrbroz (a) volny.cz